Ontzorg! is Project Beheersing

Al meer dan 10 jaar bewegen wij ons binnen grootschalige en complexe projecten binnen de droge- of natte infrastructuur als ‘Projectbeheerser Pur Sang’. Projecten die variëren van de aanleg van een nieuwe rijksweg, het aanpassen van een rotonde, het reconstrueren van een provinciale weg, het optimaliseren van openbaar vervoer infrastructuur en het migreren, upgraden of renoveren van bedienings-, besturings- of bewakingsinstallaties van bruggen of in tunnels.


Waarom?
Omdat infrastructurele projecten onze passie zijn. Omdat projectbeheersing onze passie is.
Wat is er mooier dan iets zien ontstaan; eerst binnen, achter het bureau, samen met het team, tijdens overleggen, op zoneborden. Vervolgens buiten; daar waar het uiteindelijk moet ‘gebeuren’; waar de nieuwe weg aangelegd gaat worden, waar de bestaande weg grondig onderhouden wordt, waar de brug geconserveerd zal worden, waar de bediening en besturing van een beweegbare brug gerenoveerd wordt of waar de tunneltechnische installatie van een tunnel aangesloten wordt op een verkeerscentrale.

Er is – bijna – niets mooier dan rondrijden in Nederland, België, Duitsland of waar dan ook en kunnen zien waar jij deel van uit hebt gemaakt…je werk letterlijk te voelen, te ervaren en vooral te merken dat het ertoe gedaan heeft…dat de gebruikers er op vooruit zijn gegaan en tevreden gebruikers zijn.

De 4 kernwaarden van Ontzorg!

Ontzorgen.

Letterlijk is dit ‘het wegnemen van zorgen’, in dit geval de zorgen die mogelijk leven bij een opdrachtgever, een organisatie, een projectteam of een projectmanager en dit doen vanuit een rol binnen het IPM verband, in dit geval de rol van manager projectbeheersing binnen projecten, veranderingsopgaven of voor de ‘staande’ organisatie. In de praktijk betekent het ook zórgen voor die opdrachtgever, dat projectteam of die projectmanager in de zin van adviseren, een luisterend oor bieden en waar mogelijk coachen of trainen om de betrokkenen uiteindelijk te ‘helpen zichzelf te helpen’ en jezelf ‘misbaar’ te maken.

Beheersen.

Projecten worden gekenmerkt door risico’s die de beoogde resultaten bedreigen. Een – zo niet; hét – belangrijkste subdoel binnen een project is – naast uiteraard het behalen van de projectresultaten die op hun beurt weer deelnemen aan het organisatieresultaat – is het adequaat omgaan met deze risico’s. In eerste instantie door het bestaan van risico’s te erkennen, vervolgens de risico’s te identificeren en te erkennen om ze daarna óf vóór te zijn zodat ze niet plaats zullen vinden, óf – als ze niet tegengehouden kunnen worden - de gevolgen zo min mogelijk effect op het resultaat te laten hebben. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, waarvoor de verschillende rolhouders de verantwoordelijkheid dragen, zijn daarmee letterlijk ‘beheersmaatregelen’, het effect is dat de risico’s beheerst zijn.

Samenwerken.

Projectenwerk is mensenwerk. IPM, Integraal Project Management, is – in tegenstelling tot wat veel mensen denken én zeggen – een samenwerkingsmodel en dankt zijn succes dan ook aan die ‘samenwerking’. De 5 rollen die binnen IPM zijn gedefinieerd, zijn ingericht om de optimale samenwerking, maar ook de optimale tegenspraak te organiseren. Waar vroeger één persoon álles bedacht, ontwikkelde en besloot, wordt dat nu gedaan door idealiter 5 personen met ieder hun eigen expertise, energie, voorkeursstijl en -wijsheid. IPM kenmerkt zich verder door het ontbreken van hiërarchie; de rolhouders nemen samen de besluiten. Natuurlijk; in kleinere projecten, of in projecten met een zeer beperkt, specifiek signatuur, kan het voorkomen dat één persoon twee rollen invult waardoor het IPM team in dat geval uit 4 of zelfs 3 personen kan bestaan. Dit geeft aan dat IPM niet star is, maar wel trouw moet blijven aan enkele belangrijke basisafspraken; ‘voldoende tegenspraak door oneven aantal rolhouders met een minimum van drie’ en ‘alle rolhouders zijn gelijkwaardig’.

Resultaat.

Er zullen (veel) mensen zijn die ‘resultaat’ eigenlijk bovenaan de lijst van kernwaarden zouden zetten. Logisch gedacht, want uiteindelijk is het resultaat hetgeen een projectteam dient op te leveren, en waarop het team ook wordt beoordeeld. Voor Ontzorg! geldt echter dat het resultaat het logische gevolg is van het naleven van de hierboven genoemde kernwaarden, in de volgorde die hierboven is gehanteerd. Als we het projectteam en de opdrachtgever ‘ontzorgen’ en volgens een optimaal model – en zo zien wij het IPM model - samenwerken én risico’s niet alleen benoemen en erkennen, maar daadwerkelijk beheersen, pas dan zullen de beoogde resultaten ook behaald kunnen worden. Sterker nog; op die manier zal er ook ruimte zijn om kansen te herkennen, uit te werken en ten behoeve van project én opdrachtgever te grijpen zodat het resultaat letterlijk ‘boven verwachting’ uit zal stijgen.