Coördinerend Manager Projectbeheersing Gebieden Midden Noord, Zuid Kennemerland en IJmond, voor de provincie Noord Holland
proj1opt3ProvincialeWegenNoordHolland

De provincie Noord-Holland werkt aan geïntegreerde gebiedscontracten waarin het beheer en onderhoud van een gebied voor langere tijd wordt uitbesteed aan één marktpartij of combinatie. In het gebiedscontract werkt de provincie voor de duur van tien jaar nauw samen met de markt en doet hierbij een beroep op haar kennis en innovatiekracht. Voor deze manier van werken heeft de beheerder het provinciaal areaal verdeeld in 7 gebieden, waarvan de gebieden 2, 3 én 4 binnen deze opdracht vallen.

De Combinatie voert het dagelijks beheer en onderhoud uit van onder andere de wegen en fietspaden, vaarwegen, gebouwen, sluizen, bruggen, verkeerslichten, lichtmasten en het groen dat eigendom is van de provincie. Daarnaast is de combinatie verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en gladheidsbestrijding (strooien). De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan onder andere uit: het maaien van de bermen, het snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting, legen van afvalbakken, verwijderen van reclame-uitingen en graffiti, herstellen van verkeersborden en bewegwijzering, herstellen van asfalt en bestrating, smeren van de beweegbare bruggen, herstellen van storingen aan lichtmasten en verkeerslichten, herstellen van beschoeiing langs vaarwegen en het op diepte houden van watergangen.

De provincie blijft eigenaar van het areaal en voert regie over de uitvoering van het onderhoud binnen het gebied. Het contract dat met de combinatie is gesloten wordt beheerst door een projectteam dat volgens het IPM model is ingericht en samen werkt. Ontzorg! levert hiervoor sinds november 2018 de Coördinerend Manager Projectbeheersing. Deze werkt niet alleen voor het ‘gebiedsteam’, maar vervult tevens de rol van Manager Projectbeheersing voor een aantal investeringsprojecten (Reconstructie en/of onderhoud van o.a. N504, N505, N506, de Rekervlotbrug en Ring Alkmaar)

Manager Projectbeheersing ‘Netwerk Randstad Rail’ voor het Ingenieursbureau Den Haag
proj2DenhaagNRR

Netwerk RandstadRail (NRR) is een door de Metropolregio Rotterdam Den Haag (MRDH-het oude Stadsgewest Haaglanden) vastgesteld plan op korte en lange termijn om bij het openbaar vervoer een groei van het aantal reizigers te bewerkstelligen en een kwaliteitssprong te maken. Zo zullen de huidige trams vanaf 2015 gaandeweg worden vervangen door nieuw materieel van het type Avenio en zal het spoornetwerk geschikt gemaakt worden voor deze nieuwe voertuigen.

De afgelopen jaren hebben de drie opdrachtgevers van het programma Infra NRR; Metropolregio Rotterdam Den Haag, HTM en gemeente Den Haag samengewerkt om de aanpassingen van ontwerp tot en met realisatie tot stand te brengen.

Als Manager Projectbeheersing zal ik het IPM samenwerkingsmodel verder implementeren en verankeren binnen de staande organisatie, en de projectbeheersing van NRR – uiteraard samen met het team Projectbeheersing – naar een hoger niveau brengen. Er is een grote uitdaging te vinden in de complexe financiële structuur waarbinnen de nodige bestuurlijke zaken spelen en er bovendien geschakeld moet worden met de partners binnen het programma. (HTM en MRDH) Bovendien is er een op zijn minst ‘uitdagende’ planning en leidt het werken binnen een stedelijke omgeving als Den Haag tot de nodige omgevingsgerelateerde issues en risico’s. Het project zal zeker doorlopen tot het 4e kwartaal van 2017, maar er zijn ook geluiden die de mogelijkheden voor uitbreiding van de scope met ‘andere’ tramlijnen binnen de Metropoolregio.

 

Manager Projectbeheersing ‘ReBEK’ voor Rijkswaterstaat PPO Oost Nederland
proj3ReBEKEilandbrugKampen

De Eilandbrug is een brug die 10 jaar geleden een architectuurprijs heeft gewonnen, waardoor de brug bijzondere aandacht verdient én krijgt. De renovatie van de bediening en besturing van deze brug zal de brug weer in een volledig ‘up-to-date’ staat brengen.

Voor dit project ben ik sinds 2014 de Manager Projectbeheersing en vanuit die rol (eind-)verantwoordelijk voor de volledige integrale projectbeheersing. Bijzonderheid hier is dat binnen IPM verband besloten is te werken volgens het ‘Lean’ principe; geen uitgebreide teams onder de rolhouders, maar zoveel mogelijk taken binnen een klein en slagvaardig IPM team beleggen! Inmiddels is het team goed op elkaar ingewerkt en is het project in de realisatiefase terecht gekomen die naar verwachting tot begin 2017 zal duren.

 

Integrale projectbeheersing voor de Stadsbaantunnel, in opdracht van Rijkswaterstaat Midden Nederland
proj4Stadsbaantunnel

Ontzorg! levert projectbeheersing ‘als product’

voor dit project. De Stadsbaantunnel is een landtunnel die naast de Leidse Rijntunnel over de A2 bij Utrecht is gelegen.

De bediening en bewaking van deze tunnel, die aangelegd is in opdracht van de Gemeente Utrecht en begin december 2015 is geopend, wordt in drie trappen ‘verplaatst’ naar de Verkeer Centrale Midden Nederland waar ook de bediening en bewaking voor de eerder genoemde Leidse Rijntunnel wordt uitgevoerd. Naast de regionale dienst van Rijkswaterstaat zijn ook de Centrale Informatie Voorziening en de dienst WVM betrokken. Dit vormt een extra uitdaging met betrekking tot de projectbeheersing. Volgens planning zal het project eind augustus 2016 opgeleverd worden.

 

Manager Projectbeheersing ‘Capaciteitsuitbreiding N279 ’s Hertogenbosch – Veghel’ voor de Provincie Noord Brabant.
proj5brabantN279

Op de N279 tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel is in toenemende mate sprake van verkeersproblemen, die indirect leiden tot leefbaarheidsproblemen in de aanliggende kernen.
De provincie heeft het voornemen om van de N279 Noord een weg met twee bij twee rijstroken te maken waar maximaal 80 km/u mag worden gereden. In een later stadium kan dit eventueel uitgebreid worden naar 100 km/uur.

Voor de Provincie is het IPM model nieuw, evenals het uitvoeren van integrale projectbeheersing zoals deze binnen het IPM model bedoeld is.

De opdracht behelsde dan ook twee zaken; het project – dat zich medio 2014 in de aanbestedingsfase bevond – beheerst naar de realisatiefase brengen en vanaf dat moment beheerst te houden. Daarnaast bestond er een nadrukkelijke wens om de kennis en ervaring met betrekking tot het IPM model uit te dragen en verder binnen de organisatie te borgen.